PRIVATPERSON

Hem / Om oss / Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicyn och rutinerna som beskrivs här följer dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om förordningen finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Växjö Markisfabrik värnar om din integritet. Denna integritetspolicy beskriver vilka typer av personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem, och hur vi använder dem. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan utöva dem. Kontakta oss om du har frågor om denna policy eller om vår användning av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Växjö Markisfabrik AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du delar med oss (Växjö Markisfabrik AB, Annavägen 2 B, 352 46 Växjö, vaxjomarkisfabrik.se, info@vaxjomarkisfabrik.se) och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Dina uppgifter kan delas inom Växjö Markisfabrik. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Växjö Markisfabrik.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter betyder alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig, såsom ditt namn, din adress, kontaktinformation och tekniska data. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är också personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Vad kan vi använda din data till?

I samband med att du blir kund hos oss behöver vi samla in din data för att kunna hantera kundrelaterade ärenden såsom att kunna ge dig en offert, hantera din beställning, kontakta dig för leverans och/eller monteringstjänster samt för att kunna hantera ditt ärende om du registrerar ett service- eller garantiärende. Vi kan också behöva samla in adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

I samband med ett köp där du lämnar uppgifter till oss så behöver vi samla in data för fakturering, administration och bokföring. Denna behandling är nödvändig för att fullgöra det tillämpliga avtalet och för att uppfylla de juridiska skyldigheter som vi omfattas av, såsom att behålla viss redovisningsinformation i enlighet med bokföringslagen.

Vill du använda dig av ROT-avdrag behöver vi samla in personuppgifter för att eventuellt skicka uppgifter till Skattemyndigheten.

Om du vill delbetala ditt köp behöver vi samla in uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag

Vi kan samla in data i ett kommunikationssyfte. Det kan vara för att göra analyser så att vi kan ge dig relevanta rekommendationer och erbjudanden, kunna kontakta dig angående våra tjänster och produkter, skicka nyhetsbrev eller andra meddelanden med ditt samtycke. Vi samlar även in data för att genom analys av ditt beteende på vår webbplats och i våra sociala medier kunna utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.

Vilken data samlar vi in?

Vilken data vi samlar in om dig beror på varför du är i kontakt med oss och vilka data du väljer att dela med oss. För de ovan nämnda ändamålen kan vi samla in och använda följande typer av data om dig:

 • Kontaktuppgifter, som namn, e-post, företag, adress och telefonnummer
 • Information från andra webbplatser (med ditt samtycke), t.ex Google
 • Information som tillhandahålls vid kommunikation med oss via e-post, webblanketter eller andra offline-metoder.
 • Teknisk data, som IP-adress, loggfiler och användningsdata
 • Foton/bilder som du skickar till oss i samband med ett garanti- eller serviceärende.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

De uppgifter vi har om dig är enbart de du själv lämnat till oss eller som vi samlat in från dig utifrån dina registreringar. Vi hämtar inga uppgifter om dig från tredje part.

Var sparas din data?

Den data vi samlar in om dig behandlas och lagras huvudsakligen inom Europeiska unionen men kan komma att överföras till andra länder om våra partners eller leverantörer är belägna eller har anläggningar där. Innan vi överför data utanför EU/EES kommer vi att säkerställa avtals- och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina data, till exempel genom att använda EU-USA:s Data Privacy Framework eller de standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen.

Om du interagerar med oss i sociala medier innebär det att en överföring av dina personuppgifter, till exempel din bild och ditt namn, kommer att ske till tredjeland utanför EU/EES-området, mer specifikt till USA. Detta sker automatiskt när du är aktiv på sociala medieplattformar och det är därmed ingenting Växjö Markisfabrik kan påverka. Överföringen sker i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning inklusive GDPR.

Var lagrar vi dina data?

Vi lagrar dina uppgifter på vår server och kan komma att använda oss av tredjepartsleverantörer för datalagring. Tredjepartsleverantörer som lagrar eller behandlar dina personuppgifter är kontraktsmässigt förpliktigade att hålla din data skyddad och säker, i enlighet med branschstandarder och oavsett eventuella lägre rättsliga krav som kan gälla i deras jurisdiktion.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra produkter och tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • Transporter för leverans (logistikföretag och speditörer).
 • Företag som tillhandahåller betallösningar. Till dessa överförs fakturerings-och betalningsinformation
 • Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
 • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet och våra allmänna köpvillkor).

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

 • Statliga myndigheter (polisen, Skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
 • Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer)

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Lagringstid

Dina data sparas så länge det är nödvändigt för de syften för vilka vi samlade in dem. Vi lagrar dina personuppgifter så länge du har en kundrelation till oss, inklusive garanti-och reklamationstid. Hur länge vi lagrar dina data kommer därför att variera beroende på syftet med insamlingen. Vi kan lagra personuppgifter under en längre tid om det är nödvändigt för att försvara våra juridiska rättigheter och för att följa juridiska krav.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar återkommande tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller stöld. Detta inkluderar kryptering, åtkomstkontroller, och regelbundna säkerhetsgranskningar.

Vilka är dina rättigheter?

Du kan genom att kontakta Växjö Markisfabrik närsomhelst begära information om de uppgifter vi har om dig. Du har följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter:

Rätt till åtkomst till dina uppgifter: Du har alltid rätt att veta vilken personlig information vi behandlar om dig och att begära en kopia av dina uppgifter.

Rätt att korrigera felaktig information: Du har alltid rätt att korrigera eller be oss korrigera felaktiga uppgifter om dig.

Rätt att begära radering eller begränsning av dina uppgifter: Du har rätt att be oss radera eller begränsa användningen av dina uppgifter som inte längre behövs för de syften som vi samlade in dem för. Du har också rätt att invända mot all behandling som du anser vara olaglig eller onödig för de uppgivna syftena.

Rätt till dataportabilitet: När det tekniskt är möjligt har du rätt att få dina uppgifter överförda till en annan tjänst.

Du kan utöva dina rättigheter som beskrivs ovan genom att skicka en begäran till info@vaxjomarkisfabrik.se. Observera att det kan finnas begränsningar för vår möjlighet att radera vissa uppgifter, såsom uppgifter som vi är skyldiga att lagra enligt lag eller regleringar.

Vi strävar alltid efter att hantera förfrågningar, klagomål eller bekymmer som du kan ha om vår användning av dina uppgifter på ett lagligt, rättvist och transparent sätt. Om du anser att dina rättigheter har kränkts har du alltid rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller tillsynsmyndigheten i ditt hemland.

Förändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy vid behov. Om vi gör betydande förändringar kommer vi att informera dig via e-post eller på vår webbplats.

Kontaktinformation

Om du har frågor om denna integritetspolicy eller om dina rättigheter, kontakta oss via:

Växjö Markisfabrik AB
Annavägen 2 B
352 46 Växjö

E-post: info@vaxjomarkisfabrik.se
Telefon: +46 470 253 50

Organisationsnummer: 556238-5004

Denna informationstext uppdaterades senast den 26 april 2024.